تبلیغات
سیّال ذهن - مطالب آذر 1393
 
                                                        
1393/09/6 :: نویسنده : عبّاس ملکشاه
انسان های بزرگ،
   درباره عقاید حرف می زنند؛
انسان های متوسط،
   درباره وقایع حرف می زنند؛
انسان های کوچک،
   درباره دیگران حرف می زنند.


انسان های بزرگ،
   درد دیگران را دارند؛
انسان های متوسط،
   درد خودشان را دارند؛
انسان های کوچک،
   بــی دردنـــد.


انسان های بزرگ،
   عظمت دیگران را می بینند؛
انسان های متوسط،
   عظمت خود را می بینند؛
انسان های کوچک،
   عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند.


انسان های بزرگ،
   به دنبال کسب حکمت هستند؛
انسان های متوسط،
   به دنبال کسب دانش هستند؛
انسان های کوچک،
   به دنبال کسب پول هستند.


انسان های بزرگ،
   به دنبال طرح پرسشهای بی پاسخ هستند؛
انسان های متوسط،
   پرسشهایی می پرسند که پاسخ دارند؛
انسان های کوچک،
   می پندارند که پاسخ تمامی پرسشها را می دانند.


انسان های بزرگ،
   به دنبال خلق مسئله هستند؛
انسان های متوسط،
   به دنبال حل مسئله هستند؛
انسان های کوچک،
   مسئله ای ندارند.

نوع مطلب :
برچسب ها : دل نوشته،
لینک های مرتبط :